Akcyza

Towary stanowiące wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 tej ustawy, GORNER Sp. z o.o. oferuje z możliwością zwolnienia z podatku akcyzowego do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, podmiotom spełniającym warunki uprawniające do zastosowania tej stawki.  

Zakupu z pominięciem akcyzy może dokonać zakład przemysłowy, który zużywa na potrzeby własne oferowane przez nas produkty, ponieważ przywilej taki przysługuje przede wszystkim odbiorcom finalnym, zarejestrowanym jako podmiot zużywający .

Podstawowym warunkiem formalnym zwolnienia z podatku akcyzowego jest rejestracja podmiotu w Urzędzie Celnym, której dokonuje się poprzez wypełnienie druku AKC-R

Do druku zgłoszeniowego AKC-R należy dołączyć :

  • oryginał dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 170 zł wpłaconej na konto właściwego Urzędu Miasta.

  • oryginał lub kopie notarialnie bądź urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów założycielskich firmy (aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis(y) do Ewidencji Działalności Gospodarczych; umowę Spółki; decyzje w sprawie nadania nr NIP; zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT)

  • w przypadku, gdy wniosek został podpisany przez osobę nieupoważnioną należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego tej osobie, przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu lub firmy (zgodnie z umową spółki lub wpisem KRS) wraz z oryginałem opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa.

  • ponadto dołącza się oświadczenie, w którym zostaną wskazane :

  • adresy miejsc wykonywania działalności;

  • rodzaje zużywanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami CN;

  • określenie przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy.

Rejestracji należy dokonać przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu lub pierwszej czynności z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy z zastrzeżeniem, że podmiot objęty tym obowiązkiem nie jest jeszcze podatnikiem zarejestrowanym

Wymagania dla podmiotów zarejestrowanych chcących dokonać zakupu w trybie zwolnienia z podatku akcyzowego:

  1. Podmiot zużywający wyroby akcyzowe musi przedstawić podmiotowi dostarczającemu, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego przez właściwego naczelnika urzędu celnego (druk AKC-PR)

  2. Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz.U.2015r, poz.2361)

Krajowa Informacja Podatkowa Infolinia: 801 055 055

www.kip.gov.pl

Powyższe tekst ma jedynie charakter informacyjny, należy podjąć indywidualne kroki w celu zapoznania się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym zakupów olejów smarowych z pominięciem akcyzy.

Poznaj nasze usługi