Aktualności

Kompleksowa oferta specjalistycznego serwisu smarowniczego

27-05-2019

OFERTA

Oferta specjalistycznego serwisu olejowego firmy GORNER Sp. z o.o. kierowana jest do przedsiębiorstw przemysłowych, które w swoich procesach produkcyjnych wykorzystują środki smarowe.

Pod względem organizacyjno - funkcjonalnym działania serwisowe podzielone są na:

 • Mobilny serwis olejowy (dojazdowy) – realizowany bezpośrednio u Użytkowników środków smarowych w ramach usług przez wyspecjalizowanych pracowników GORNER Sp. z o.o..
 • Outsourcing gospodarki smarowniczej (TFM) - związany z kompleksową obsługą zakładu przemysłowego w zakresie serwisu układów smarowania maszyn. Koncepcja ta obejmuje również, logistykę, magazynowanie środków smarnych i eksploatacyjnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, gospodarkę odpadami i inne.

 

USŁUGI

Usługa  serwisu olejowego świadczonych bezpośrednio u Użytkowników olejów obejmuje w zakresie:

 • monitorowania systemów smarowania,
 • badań analityczno – kontrolnych,
 • wymiany olejów,
 • obsługi  układów olejowych,
 • czyszczenia instalacji oraz urządzeń

Zastosowanie:  Nasza oferta umożliwia nabywanie środków smarowych wraz z obsługą serwisową i ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie kładzie się duży nacisk na bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania urządzeń. Najczęściej są to:

 • prasy hydrauliczne,
 • wtryskarki,
 • obrabiarki,
 • maszyny budowlane,
 • urządzenia energetyczne.

 

KORZYŚCI

Korzyści wynikające z powierzenia serwisu maszyn i urządzeń przemysłowych profesjonalnemu serwisowi olejowemu to m.in.:

 • zwiększenie niezawodności pracy maszyn i urządzeń,
 • wydłużenie czasu pracy maszyn i urządzeń,
 • obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki smarowniczej,
 • optymalizacja zużycia środków smarowych.

 

PROCEDURA KOMPLEKSOWEJ USŁUGI:

Nazwa usługi

Opis

Wypompowanie oleju ze zbiornika (układu)

Wypompowanie oleju ze zbiornika oraz układu olejowego (przewodów, komory   filtra, chłodnicy oraz innych miejsc) wykonywane jest za pomocą pompy elektrycznej do przepompowywania olejów.

Wymiana filtrów

Wymiana wkładów filtracji oleju i powietrza oraz węzy hydraulicznych

Czyszczenie zbiornika oleju

Oczyszczanie dna, ścian, pokryw zbiornika z zanieczyszczeń i osadów poprzez dostępne wejścia rewizyjne za pomocą odpowiedniego sprzętu.

Płukanie zbiornika oraz układu olejowego

Doczyszczanie z osadów i zanieczyszczeń instalacji olejowych oraz zbiornika poprzez płukanie systemu olejem płuczącym.

Zalanie układu olejem poprzez filtry

Zalanie układu olejowego świeżym olejem poprzez zespoły filtracyjne agregatu filtrująco – przepompowującego.

Filtracja

Filtracja układu do wymaganej klasy czystości, 

Pobranie próbek

Pobranie próbki oleju hydraulicznego po wykonanej filtracji bocznikowej

Uruchomienie układu

Uruchomienie układu

Oddanie układu do eksploatacji. 

Oddanie układu do eksploatacji. 

 

OBSŁUGA PRZEMYSŁOWYCH UKŁADÓW OLEJOWYCH

Obsługa układów olejowych związana jest przede wszystkim  z filtracją olejów do uzyskania wymaganej klasy czystości, pełną wymianą olejów hydraulicznych, przekładniowych, turbinowych i in., jak również uzupełnianiem płynów eksploatacyjnych (tzw. dolewki) oraz czyszczeniem instalacji i zbiorników. Działania te mają na celu zapewnienie Klientowi środka smarnego, który pracując w układzie spełnia wymagania producenta maszyny odnośnie maksymalnego poziomu zanieczyszczeń, ujętego w dokumentacji techniczno-rozruchowej.

Filtracja doczyszczająca oleju świeżego z określeniem klasy czystości

Celem usługi jest przygotowanie produktu w opakowaniach producenta (beczka) w podwyższonej klasie czystości, przeznaczonego do zalania w układach wymagających wysokiej klasy czystości. W celu utrzymania określonego poziomu czystości w układzie, zaleca się przeprowadzać czynność zalewania dostarczonego oleju poprzez dodatkowy układ filtrujący. Istnieje możliwość uzyskania wysokich klas czystości dla dostarczanego produktu, np. dla oleju hydraulicznego stosowanego w lotnictwie, poziom zanieczyszczeń w stanie dostawy nie może wykazywać klasy poniżej 4 wg normy NAS 1638.

Filtracja oleju w układzie (doczyszczająca układ) z określeniem klasy  czystości

Celem filtracji oleju jest usunięcie z olejów przemysłowych zanieczyszczeń mechanicznych oraz uzyskanie wymaganej klasy czystości, przy użyciu agregatów do bocznikowej filtracji olejów. Filtrowanie odbywa się poprzez skuteczne filtry o dokładności filtracji 1μm, 3μm, 5μm, 10μm. W trakcie filtrowania pobierana jest okresowo próbka oczyszczanego oleju, w celu bieżącej kontroli postępu filtracji i stanu jej czystości. Olej pobierany jest za pomocą próbników probierczych ze zbiornika urządzenia, bądź z układu lub z przeznaczonych do tego celu króćców. Określenie klasy czystości oleju wykonuje się licznikiem cząstek lub za pomocą zestawu mikroskopowego i specjalistycznego programu komputerowego. W przypadku oznaczania automatycznym licznikiem cząstek, pobrana próbka poddawana jest odpowietrzaniu przy pomocy pompki próżniowej i eksykatora. Odpowietrzanie oleju jest czynnością niezbędną dla otrzymania prawidłowego odczytu wyniku klasy czystości, gdyż zawarte w oleju cząsteczki powietrza mogą być również zliczone jako zanieczyszczenia. Przed zakończeniem wykonywania usługi, pobierana jest próbka do wykonania ostatecznej analizy klasy czystości, na podstawie której wystawiany jest stosowny protokół potwierdzający uzyskanie wymaganej czystości. Dodatkowo w przypadku filtracji olejów w układach przemysłowych, próbka pobrana po wykonaniu usługi, przekazywana jest do laboratorium w celu określenia podstawowych własności fizyko - chemicznych tj.: lepkość kinematyczna w 40 °C, zawartość wody, liczba kwasowa. Po wykonaniu badań Klient otrzymuje sprawozdanie z wynikami oraz zaleceniami. Wyniki tych badań, w przypadku kontynuowania monitoringu, stanowią podstawę do oceny trendu zmian własności użytkowych oleju i przydatności do dalszej eksploatacji. Istnieje możliwość wykonania badań w rozszerzonym zakresie, który zawarty jest w ramach monitoringu olejowego.

 

MONITORING OLEJOWY  (ANALIZY CIECZY ROBOCZYCH)

Monitoring olejowy –polega na pobraniu próbki produktu dla oceny jego własności użytkowych i przydatności do dalszej eksploatacji. Pobór próbek olejowych odbywa się za pomocą próbników probierczych poprzez sondę do butli szklanych (laboratoryjna czystość) lub z tworzywa. Ważnym elementem jest ustalenie odpowiednich miejsc poboru próbek, tak aby próbka była reprezentatywna dla całego układu. Ruchowe analizy kontrolne mogą być wykonywane u Użytkownika, a badania specjalistyczne w odpowiednich jednostkach badawczych. Prowadzenie kontroli stanu oleju umożliwia maksymalne wydłużenie okresów między wymianami środków smarowych, a przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń. Sukcesywnie prowadzone analizy oleju pozwalają na ocenę jego stanu pod kątem stopnia degradacji, zmian własności użytkowych oraz obecności zanieczyszczeń pochodzących z procesów zużyciowych oraz z otoczenia pracy maszyny. Analizy olejowe dostarczają informacji o stanie maszyny i umożliwiają wczesne wykrycie zużytych podzespołów oraz części, przez co można skutecznie zapobiegać mogącym wystąpić awariom.

 

W przypadku zapytań dotyczących specjalistycznego serwisu smarowniczego prosimy o kontakt  z  Działem Obsługi Klienta tel. +48 81 820 07 88   lub   e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opolskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.