Aktualności

Nowelizacja podatku akcyzowego na oleje smarowe w 2018r.

08-10-2018

Z dniem 19 września 2018 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca podatek akcyzowy, która znacząco zmienia dotychczasowy model obrotu wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi zerową stawką (D.U. z 2018 r., poz. 1697)

Nowe przepisy nakładają na Państwa jako podmiot odbierający oraz na GORNER Sp z o.o. jako podmiot wysyłający szereg obowiązków, których niewykonanie uniemożliwi Spółce dostawy do Państwa wyrobów z zastosowaniem zwolnienia lub zerowej stawki akcyzy. Co więcej, nowelizowana ustawa przewiduje kary pieniężne dla podmiotów odbierających w przypadku uchybień w realizacji obowiązków związanych z odbiorem wyrobów akcyzowych (zakończeniem przemieszczenia).

W konsekwencji powyższego uważamy za kluczowe właściwe przygotowanie do zbliżających się obowiązków. Poniżej zwięźle przedstawiamy te najistotniejsze, nałożone na Państwa jako odbiorców wyrobów zwolnionych lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

  1. Rejestracja akcyzowa

Od 1 stycznia 2019 r. wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy (wymienione w załączniku nr 2 ustawy akcyzowej) będą przemieszczane na podstawie e-DD do podmiotu będącego zużywającym podmiotem gospodarczym, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym (AKC-R). Taki stan rzeczy wynika z wprowadzenia do ustawy akcyzowej definicji zużywającego podmiotu gospodarczego (art. 1, pkt 1, lit. e).

Obowiązek rejestracji akcyzowej podmiotów dotyczy obecnie dostaw wyrobów zwolnionych z akcyzy. Tym niemniej istotne jest również, aby przedsiębiorstwa już zarejestrowane na potrzeby podatku akcyzowego zweryfikowały, że są zarejestrowane w zakresie każdego wyrobu akcyzowego nabywanego w zwolnieniu. Jeżeli nie, należy wówczas dokonać aktualizacji zgłoszenia ze wskazaniem tych wyrobów.

Tym samym od 1 stycznia 2019 r. nie będzie możliwości realizacji dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie oraz z zerową stawką akcyzy do podmiotów, które wcześniej nie złożą zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Wskazujemy tu, iż powyższe nie dotyczy wyrobów opodatkowanych zerową stawką w opakowaniach o pojemności do 5 I lub 5 kg).

W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy nie dokonali takowego zgłoszenia winni je złożyć. Zwracamy przy tym uwagę, że pomimo tego, że regulacje dotyczące przemieszczenia wyrobów na podstawie e-DD zaczną obowiązywać dopiero 1 stycznia 2019 r., ustawa nowelizująca wskazuje, że przedsiębiorstwa powinny złożyć zgłoszenie rejestracyjne do 19 października 2018 r.

  1. System EMCS

Zaznaczamy, iż sama rejestracja akcyzowa nie jest wystarczająca do nabywania wyrobów zwolnionych lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy. W celu wykonywania operacji, w tym przede wszystkim sporządzania elektronicznych dokumentów, wymagana będzie także rejestracja w Systemie EMCS PL 2 i uzyskanie podpisów elektronicznych, które będą wykorzystywane do podpisywania dokumentów w Systemie.

Państwo, jako użytkownicy Systemu, będący podmiotem odbierającym, odbierając dostarczane wyroby akcyzowe zwolnione lub opodatkowane zerową stawką akcyzy będziecie zobowiązani sporządzać raport odbioru w Systemie EMCS PL 2.

W tym miejscu zaznaczamy, że na chwilę obecną Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze rozporządzeń wykonawczych określających dokładne zasady funkcjonowania Systemu, w tym rodzajów kluczy ani też jego specyfikacji technicznej. Przewidujemy jednak, że w przypadku Państwa jako podmiotów odbierających nie powinny być to skomplikowane podpisy elektroniczne.

Uważamy, że wykonywanie obowiązków w Systemie po stronie Państwa będzie zbliżone do obowiązków realizowanych obecnie na potrzeby monitorowania przemieszczenia SENT. Tym niemniej zalecamy Państwu śledzenie regulacji dotyczących Systemu oraz przygotowanie swoich wewnętrznych struktur IT do obsługi Systemu EMCS PL 2. Podkreślamy bowiem, że od 1 stycznia 2019 r. dostawy będą realizowane tylko za pośrednictwem Systemu, a jedynym warunkiem gdzie dokument dostawy (dokument zastępujący e-DD) będzie fizycznie towarzyszyć przemieszczanym wyrobom jest niedostępność Systemu (np. awaria

  1. Pozostałe zmiany

Na potrzeby funkcjonowania nowych zasad przemieszczenia wyrobów akcyzowych ustawa wprowadziła bądź znowelizowała znaczenie szeregu pojęć m.in.:

  • wprowadziła definicję e-DD i dokumentu zastępującego e-DD,
  • zmieniła definicję raportu odbioru i dokumentu zastępującego raport odbioru,
  • zmieniła definicję podmiotu odbierającego.

Ustawodawca uzależnił również zastosowanie zwolnienia lub zerowej stawki akcyzy od spełnienia określonych warunków przemieszczania tj. rozpoczęcia, trwania i zakończenia poprzez:

  • wprowadzenie 5-dniowego terminu na przesłanie do Systemu projektu raportu odbioru przez podmiot odbierający (art. 1, pkt 23, dodany rozdział 1a, art. 46i ust. 2). Jak wskazywaliśmy powyżej brak wykonania tego obowiązku jest sankcjonowany karą finansową (art. 1, pkt 38, dodany rozdział VIb, art. 138u, ust. 1), oraz
  • wprowadzenie 30-dniowego terminu zakończenia przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (przesłania raportu odbioru do Systemu przez podmiot odbierający, art. 1, pkt 23, dodany rozdział 1a, art. 46b ust. 3), jako warunku zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie (art. 1, pkt 9, lit. b, zmiana art. 32 ust 5 ustawy nowelizowanej) oraz zerowej stawki akcyzy ze względu na przeznaczenie (art. 1, pkt 28, lit. b, dodany do art. 89 ustawy nowelizowanej ust. 2aa),

Nowelizowana ustawa przewiduje również przesyłanie powiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów (dodany art. 46i). W przypadku otrzymania powiadomienia o planowanej kontroli podmiot odbierający wyroby nie będzie mógł ich rozładować przed jej zakończeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi po 1 stycznia 2019 r. przekażemy Państwu osobnym pismem po opublikowaniu przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy.