Aktualności

Oleje silikonowe - najczęstsze pytania

29-12-2019

Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych pytań, które zadawane są przez naszych potencjalnych klientów:

- podział/rodzaje olejów silikonowych

Oleje metylosilikonowe produkowane są w odmianach różniących się lepkością od 10 do 10 000 cSt. Można także uzyskać potrzebną lepkość mieszając, w odpowiednich proporcjach,  oleje o typowych lepkościach.

- przykłady – gdzie/do czego stosowane są oleje silikonowe

 • oleje i smary lub ich składniki
 • składniki żywic
 • do produkcji lakierów i kauczuków
 • w budownictwie jako materiały uszczelniające (szczeliwa silikonowe) i łączące (silikony strukturalne)
 • w medycynie, między innymi do produkcji opatrunków i implantów piersi, do produkcji soczewek kontaktowych (soczewki silikonowo-hydrożelowe), cewników
 • we włókiennictwie do preparacji włókien poliestrowych
 • w kosmetyce jako składniki szamponów, odżywek (pełnią funkcje nabłyszczającą, chroniącą włosy), stosuje się je również w podkładach do twarzy.
 • jako ciekłe dielektryki
 • oleje do wymienników ciepła
 • środki do gaszenia piany
 • w przemyśle jako podstawowy surowiec do budowy form silikonowych

- z czego się składają, na co mają wpływ poszczególne ich składniki

Oleje silikonowe zwane metylosilikonowymi są ciekłymi polimerami krzemoorganicznymi o lepkościach mieszczących się w zakresie od kilku cSt (centystokesów) do kilku milionów cSt. Zbudowane są z ułożonych na przemian atomów krzemu i tlenu, tworzących liniową cząsteczkę. Do atomów krzemu przyłączone są grupy metylowe. W ten sposób w jednej cząsteczce zawarte są elementy nieorganiczne (wiązanie Si-O, jak w kwarcu, szkle, piasku) i organiczne (grupy metylowe). Nadaje to olejom silikonowym szczególnie przydatne właściwości, wykorzystywane zarówno w technice jak i w gospodarstwie domowym.

- jakie parametry należy uwzględnić podczas oceny jakości oleju silikonowego

Podczas oceny jakości oleju silikonowego bierzemy przede wszystkim pod uwagę ich wygląd, lepkość, temperatura krzepnięcia i zapłonu.

- skąd wiadomo jaki olej wybrać

Zależy od zastosowania, najczęściej dobieramy oleje silikonowe po ich własnościach takich jak:

Gęstość
Gęstość olejów metylosilikonowych (mierzona w temperaturze 250C) wzrasta od 0,93 g/cm3 dla oleju o lepkości 10 cSt do 0,97 g/cm3 dla olejów o lepkości 350 cSt i większej.
Zależność gęstości od temperatury jest w przypadku olejów metylosilikonowych większa niż w przypadku olejów mineralnych. Silniejsza jest również dla olejów o lepkości niższej niż 350 cSt. Oleje o lepkości wyższej charakteryzują się prawie liniową zależnością od temperatury T, przedstawioną poniższym równaniem:
gęstość(T0C) = gęstość(250C)/ [1 + 0,00092(T-25) + 0,00000045(T-25)2]
Gęstość olejów metylosilikonowych zależy również od ciśnienia.  Powoduje to, że ściśliwość olejów metylosilikonowych jest o wiele większa od ściśliwości olejów mineralnych. Poddane ciśnieniu 400 atmosfer oleje metylosilikonowe, szczególnie te o niskiej lepkości, zmniejszają objętość o  15 do 20%. 

Lepkość
Lepkość olejów metylosilikonowych zmienia się zależnie od ich temperatury: przy obniżaniu temperatury lepkość oleju rośnie, przy podwyższaniu zaś maleje. Jednak zmiany te są mniejsze niż w przypadku olejów mineralnych. Lepkość olejów metylosilikonowych zależy również od ich ciśnienia: ze wzrostem ciśnienia również wzrasta, w mniejszym jednak stopniu niż olejów mineralnych.
Oleje metylosilikonowe o lepkości poniżej 1000 cSt zachowują się podobnie jak ciecze niutonowskie – to znaczy, że ich lepkość nie zmienia się gdy poddane zostaną działaniu naprężeń ścinających. W przypadku olejów o wysokiej lepkości naprężenia ścinające wywołują zmniejszenie lepkości oleju, jednak po ustaniu działania naprężeń olej odzyskuje dawną lepkość. Zjawisko to wykorzystywane jest w praktyce; urządzenia hydrauliczne i amortyzatory napełnione odpowiednim olejem metylosilikonowym mają wyjątkowo korzystną charakterystykę tłumienia.

Rozpuszczalność

Oleje metylosilikonowe są niepolarne i wykazują typowe dla niepolarnych substancji właściwości. Nie rozpuszczają się w wodzie ani w niższych alkoholach (metanol, etanol, propanol). Nie rozpuszczają się w wyższych węglowodorach, olejach roślinnych i zwierzęcych, woskach, kwasach tłuszczowych.

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach zależy w znacznym stopniu od lepkości oleju. Wszystkie oleje (od niskolepkich do wysokolepkich) rozpuszczają się tylko w toluenie i niektórych chlorowanych węglowodorach jak chlorek metylenu i czterochlorek węgla. Oleje metylosilikonowe o niższych lepkościach rozpuszczają się w wyższych alkoholach (np. w alkoholu laurylowym), laurylowym wyższych ketonach i niektórych eterach.

Napięcie powierzchniowe

Oleje metylosilikonowe charakteryzują się bardzo małym napięciem powierzchniowym. Wynosi ono (w temperaturze 250C) około 20 mN/m i praktycznie nie zależy od lepkości oleju.

Dla porównania: napięcie powierzchniowe większości cieczy organicznych zawiera się w zakresie 35 – 40 mN/m, a wody wynosi około 72 mN/m.

Ciepło właściwe

Dla większości olejów wynosi około 1,55 J/gK.

Przewodnictwo cieplne

Dla większości olejów wynosi około 0,15 W/Km.

Współczynnik rozszerzalności termicznej (w zakresie temperatur 0 – 1500C)

Dla olejów o lepkościach większych od 300 cSt wynosi on 9,2 x 10 -4 cm3/cm3deg.

Oleje o lepkości niższej charakteryzują się nieco większym współczynnikiem, np. olej o lepkości 100 cSt ma współczynnik rozszerzalności termicznej 9,4 x 10 -4 cm3/cm3deg, a o lepkości 10 cSt 10 x 10 -4 cm3/cm3deg.

Odporność termiczna

Oleje metylosilikonowe są bardziej odporne termicznie niż oleje mineralne. W obecności powietrza wytrzymują ogrzewanie do temperatury 1500 C. Przy ogrzewaniu do wyższych temperatur rozpoczyna się proces powolnego utleniania grup metylowych, co prowadzi zwykle do zwiększenia lepkości oleju, a po dłuższym czasie nawet do jego zżelowania.

Stabilizowane oleje metylosilikonowe mogą być używane do temperatury 2500C. Odcięcie dopływu tleny z powietrza przez zastosowanie poduszki gazu obojętnego albo próżni znacznie wydłuża żywotność olejów metylosilikonowych stosowanych jako media grzewcze. Zanieczyszczenie oleju substancjami o charakterze kwaśnym lub zasadowym powoduje natomiast skrócenie czasu jego używalności.

Temperatura zapłonu

Temperatura zapłonu olejów metylosilikonowych zależy od ich lepkości – im niższa lepkość tym niższa temperatura zapłonu. Na przykład temperatura zapłonu oleju o lepkości 10 cSt wynosi ponad 1200C, oleju o lepkości 50 cSt ponad 2500C a olejów o lepkości powyżej 100 cSt ponad 3000C.

Własności dielektryczne

Wszystkie oleje metylosilikonowe mają bardzo dobre własności dielektryczne.

Wytrzymałość dielektryczna:  > 30kV (w temperaturze 230C, próbka o grubości 2,5 mm).

Oporność właściwa skrośna: > 1014 Ωcm (w temperaturze 250C).

Stała dielektryczna: od 2,61 dla oleju o lepkości 10 cSt do 2,75 dla olejów o lepkości powyżej 10 000 cSt (w temperaturze 250C i przy 100 Hz).

Tangens kąta strat: < 10-4

Barwienie

Do barwienia olejów metylosilikonowych należy stosować barwniki tłuszczowe.

 

W przypadku zapytań dotyczących doboru oleju silikonowego prosimy o kontakt  tel. +48 81 820 07 88  lub   e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W ciągu 24 godzin nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.