Aktualności

SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO - Obowiązki Odbiorców

24-04-2017

W dniu 18.04.2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Dz.U. poz. 708 (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1 )

Ustawa ta wprowadza system monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych i określa odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem. Towarami wrażliwymi, objętymi ustawą, są m.in. dostarczane przez nas: oleje smarowe i preparaty smarowe, wyroby zawierające alkohol etylowy, klasyfikowane według wskazywanych podkategorii PKWiU lub pozycji CN. Podlegają one obowiązkowi rejestracji drogowego przewozu w ramach tzw. systemu SENT (dokonywane  drogą elektroniczną)

Systemem monitorowania będą objęte przewozy towarów, które przekraczają 500 kg wagi brutto lub 500 litrów objętości (jednostkowe opakowanie większe niż 11 litrów)

Ustawa nakłada obowiązki zarówno na nadawców tego typu towarów, na ich przewoźników oraz na odbiorców, w związku z czym wszyscy uczestnicy procesu sprzedaży muszą ściśle ze sobą współpracować. W tym celu każda ze stron ma obowiązek  założyć konto (zarejestrować się) na Platformie PUESC, znajdującej się pod adresem https://puesc.gov.pl.

Zasadą jest, że konto na Platformie PUESC może założyć sobie tylko osoba fizyczna. W przypadku podmiotów gospodarczych, może to być, np. pracownik tego podmiotu posiadający stosowne pełnomocnictwo. (Pełnomocnictwo to nie musi być przedkładane w żadnym urzędzie celno-skarbowym.)

Podmiot odbierający dostawę po zakończeniu przewozu jest obowiązany do uzupełnienia zgłoszenia w systemie poprzez konto na Platformie PUESC  o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru.

W związku z powyższym prosimy o Państwa o wskazanie danych, na które będziemy  przekazywać numer referencyjny przesyłki, a którym będą się Państwo posługiwać przy realizowaniu obowiązków i procedur wynikających z Ustawy :

  1. Nazwę firmy
  2. Imię, nazwisko oraz nr telefonu osoby kontaktowej
  3. Adres e-mail

Dane związane z obsługą systemu SENT prosimy wysłać na nasz adres: biuro@gorner.pl

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt: tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl


Instrukcja rejestracji:

https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/SENT+instrukcja+rejestracji+na+PUESC_20170428.pdf/abf4c38c-0752-4d22-a2a0-d25947ad9ce5 

Zasady rejestracji:

https://puesc.gov.pl/web/puesc/-/07-04-2017-zasady-rejestracji-na-platformie-puesc-dla-potrzeb-dokonywania-zgloszen-do-rejestru-sent-usluga-e-przewoz-?redirect=https%3A%2F%2Fpuesc.gov.pl%2Fweb%2Fpuesc%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_sTKULw2pqoA0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5

Krajowa Informacja Podatkowa Infolinia: 801 055 055

 

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM MONITOROWANIA

jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów

* kody CN stosuje się w przypadku przewozu towarów przez terytorium kraju i dla wyrobów akcyzowych

 

CN 2207 nieoznaczone znakami akcyzy - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub  większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe,  o dowolnej   mocy,   skażone,   z    wyłączeniem    opakowań    jednostkowych nie większych niż 5 litrów

CN 2707 oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty,  w  których  masa  składników  aromatycznych  jest  większa  niż składników niearomatycznych, np. benzen, toluen, ksylol, naftalen

CN 2710 oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające  70%  masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych,  których  te  oleje   stanowią   składniki   zasadnicze   preparatów,  np. benzyna lakiernicza, benzyna lotnicza, benzyna silnikowa, oleje napędowe, oleje opałowe; oleje odpadowe, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów

CN 2905 alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, np. alkohol metylowy, alkohol propylowy, alkohol izopropylowy, alkohol butylowy, sorbitol, glikol, gliceryna, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów

CN 2917 kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy;  ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

CN 3403 preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach); preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów

CN 3811 środki przeciwstukowe; inhibitory utleniania; inhibitory tworzenia się żywic; dodatki zwiększające lepkość; preparaty antykorozyjne; pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów

CN 3814 zawierające alkohol etylowy - organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów

CN 3820 zawierające alkohol etylowy - środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów

CN 3824 gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych  (włączając te składające się  z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, np. oleje fuzlowe powstające jako produkt uboczny przy produkcji alkoholu etylowego

CN 3826 biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

susz tytoniowy - za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym (kod systemowy 0001) – bez względu na jego ilość w przesyłce

alkohol skażony - Wyroby nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi zawierające alkohol całkowicie skażony (kod systemowy 0002)

 

Polska klasyfikacja towarów i usług

jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg

lub jej objętość przekracza 500 litrów

19.20.21 - benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą

19.20.22 - paliwo typu benzyny do silników odrzutowych

19.20.23 - oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane

19.20.24 - nafta inna niż lotnicza

19.20.25 - paliwo typu nafty do silników odrzutowych

19.20.26 - oleje napędowe

19.20.27 - oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane

19.20.28 - oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

19.20.29 - oleje smarowe z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów

20.14.74 - nieoznaczony znakami akcyzy - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80%  obj.  lub  większej, z wyłączeniem opakowań  jednostkowych nie większych niż 5 litrów

20.14.75 - alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 5 litrów

20.59.41 - preparaty smarowe, z wyłączeniem opakowań jednostkowych  nie większych  niż 16 litrów

20.59.42 - środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów

20.59.43 - zawierające alkohol etylowy - płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów

20.59.57 - gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu

20.59.58 – biodiesel

38.12.25 - oleje odpadowe