Akcyza

Dużą częścią ceny oleju smarowego stanowi wartość podatku akcyzowego.

Firma GORNER oferuje  oleje hydrauliczne, przekładniowe lub przemysłowe, zaliczane do kodów CN 27101971 - 27101983 oraz 27101987 – 27101999, z możliwością zwolnienia z podatku akcyzowego.

Zgodnie z aktualną ustawą o podatku akcyzowym  (Dz.U.2014r. poz.752 z późn.zm.), stawka opodatkowania akcyzą wynosi  1,18 zł/l , co  w warunkach zwolnienia z powyższego obowiązku, może przynieść oszczędność 1180 zł za każde 1000l oleju.

Zakupu z pominięciem akcyzy może dokonać zakład przemysłowy, który zużywa na potrzeby własne oferowane przez nas produkty, ponieważ przywilej taki przysługuje przede wszystkim odbiorcom finalnym, zarejestrowanym jako podmiot zużywający .

Podstawowym warunkiem formalnym zwolnienia z podatku akcyzowego jest rejestracja podmiotu w Urzędzie Celnym, której dokonuje się poprzez wypełnienie druku AKC-R

Do druku zgłoszeniowego AKC-R należy dołączyć :

  • oryginał dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 170 zł wpłaconej na konto właściwego Urzędu Miasta.

  • oryginał lub kopie notarialnie bądź urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów założycielskich firmy (aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis(y) do Ewidencji Działalności Gospodarczych; umowę Spółki; decyzje w sprawie nadania nr NIP; zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT)

  • w przypadku, gdy wniosek został podpisany przez osobę nieupoważnioną należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego tej osobie, przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu lub firmy (zgodnie z umową spółki lub wpisem KRS) wraz z oryginałem opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa.

  • ponadto dołącza się oświadczenie, w którym zostaną wskazane :

  • adresy miejsc wykonywania działalności;

  • rodzaje zużywanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami CN;

  • określenie przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy.

Rejestracji należy dokonać przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu lub pierwszej czynności z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy z zastrzeżeniem, że podmiot objęty tym obowiązkiem nie jest jeszcze podatnikiem zarejestrowanym

Wymagania dla podmiotów zarejestrowanych chcących dokonać zakupu w trybie zwolnienia z podatku akcyzowego:

  1. Podmiot zużywający wyroby akcyzowe musi przedstawić podmiotowi dostarczającemu, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego przez właściwego naczelnika urzędu celnego (druk AKC-PR)

  2. Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz.U.2015r, poz.2361)

Krajowa Informacja Podatkowa Infolinia: 801 055 055

www.kip.gov.pl

Powyższe tekst ma jedynie charakter informacyjny, należy podjąć indywidualne kroki w celu zapoznania się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym zakupów olejów smarowych z pominięciem akcyzy.

Poznaj nasze usługi