Oznaczanie składu frakcyjnego cieczy

Skład frakcyjny  – zależność między temperaturą destylacji i udziałem w produkcie składników, destylujących do tej temperatury, w znormalizowanych warunkach oznaczania. Zależność ta jest określana przez wyznaczenie kilku temperatur, do których oddestyluje określona część produktu, wyrażona w procencie objętościowym, opisana funkcją f(t), postaci:
lub przez wyznaczenie części produktu, wyrażonej w procencie objętościowym, jaka oddestyluje do określonej temperatury, opisana funkcją F{%(v/v)}, postaci:

SKŁAD FRAKCYJNY – OZNACZANIE
Skład frakcyjny najczęściej jest oznaczany, metodą tzw. destylacji normalnej,  przy użyciu aparatu „ręcznego” lub „automatycznego”. Oba typy aparatów działają na identycznej zasadzie, przy czym w wersji automatycznej  parametry oznaczania są regulowane automatycznie, a rezultaty badania są obrabiane numerycznie i mogą być wyświetlane na monitorze komputera oraz zapamiętywane i porównywane, dla kolejnych wyników badań.
Próbkę  do badań, na podstawie jej składu frakcyjnego i przewidywanej charakterystyki lotności, przypisuje się do jednej z pięciu grup produktów o zdefiniowanym sposobie zmontowania aparatu do oznaczania składu frakcyjnego, temperatury w chłodnicy oraz wykonawstwa pomiaru. Na podstawie pomiarów objętości przedestylowanego produktu i temperatury są sporządzane wykresy składu frakcyjnego lub wyniki są porównywane z wymaganiami dokumentów normatywnych.
 
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nowe usługi laboratoryjne
 
Ogólny widok ręcznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego
1-kolba destylacyjna, 2-termometr, 3-łaźnia oziębiająca, 4-chłodnica, 5-odbieralnik , 6-palnik

 

Kolba destylacyjna do oznaczania składu frakcyjnego
1-podkładka pierścieniowa, 2-kolba, 3-badane paliwo, 4-termometr, 5- szyjka kolby, 6-chłodnica

 

SKŁAD FRAKCYJNY – POJĘCIA PODSTAWOWE
Do opisu składu frakcyjnego są stosowane liczne terminy, określające charakterystyczne punkty krzywej destylacji:
temperatura początku destylacji, IBP – wskazanie termometru, które obserwuje się, gdy pierwsza kropla destylatu spadnie do kolby, z dolnej krawędzi chłodnicy,
temperatura końca destylacji, FBP, koniec destylacji – maksymalne wskazanie termometru, zaobserwowane w czasie badania; temperatura końca destylacji jest zazwyczaj obserwowana po odparowaniu całej cieczy z dna kolby,
temperatura rozkładu – wskazanie termometru, przy którym wystąpią pierwsze oznaki termicznego rozkładu cieczy w kolbie,
temperatura suchego punktu – wskazanie termometru, które obserwuje się w momencie odparowania ostatniej kropli cieczy z dna kolby; pomija się jakiekolwiek krople lub film cieczy na ściance kolby lub na termometrze,
odparowanie – suma uzysku (objętości destylatu) i strat, w %(v/v),
procent strat  – 100 % pomniejszone o sumaryczny odzysk produktu, w %(v/v),
strata skorygowana – procent strat skorygowany do ciśnienia barometrycznego, w czasie wykonywania oznaczenia,
procent uzysku – objętość destylatu, wyrażona w procentach, jako ułamek objętości wyjściowej obserwowany w odbieralniku, w dowolnym momencie destylacji, odniesiony do  jednoczesnego odczytu temperatury,
uzysk – maksymalna objętość destylatu, wyrażona w %(v/v) objętości wyjściowej;
pozostałość  – objętość pozostałości w kolbie w cm3,
uzysk całkowity – wyrażona w %(v/v) suma uzysku i pozostałości, 
wskazanie termometru  - temperatura nasyconych par, mierzona w szyjce kolby destylacyjnej, poniżej rury chłodnicy,
odczyt temperatury  – wskazanie termometru lub termopary, skorygowane do ciśnienia barometrycznego 101,3 kPa,
efekt wynurzonego trzonu – odchylenie w odczycie temperatury, spowodowane częściowym zanurzeniem szklanego termometru rtęciowego, cechowanego przy zanurzeniu całkowitym,
opóźnienie wskazania temperatury – różnica odczytów temperatur pomiędzy szklanym termometrem rtęciowym, a elektronicznym urządzeniem mierzącym temperaturę,
 
SKŁAD FRAKCYJNY – ZNACZENIE EKSPLOATACYJNE
Skład frakcyjny  charakteryzuje zdolność produktu do przechodzenia w stan pary (lotność). W przypadku produktów naftowych i rozpuszczalników, skład frakcyjny ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ich stosowania, a w przypadku paliw ciekłych, znacząco wpływa na ich właściwości eksploatacyjne. Znajomość składu frakcyjnego pozwala na wnioskowanie z jakiej liczby i ilości składników, składają się poszczególne produkty.
Skład frakcyjny produktów, o wysokich temperaturach wrzenia,  takich jak: bazy olejowe, oleje mineralne, oleje roślinne, oleje syntetyczne, niektóre ciecze hydrauliczne i inne, mające temperaturę końca destylacji, wyższą niż 360°C, jest oznaczany pod zmniejszonym ciśnieniem, z zastosowaniem specjalnej aparatury.
 

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania cieczy eksploatacyjnych w zastosowaniach przemysłowych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tel. (+48) 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.

 

Wróć do aktualności