Wymagania normatywne maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym

Normy europejskie, dotyczące bezpieczeństwa w konstrukcjach maszyn dla przemysłu spożywczego, precyzują zagrożenia i przewidują stosowanie bezpiecznych rozwiązań (norma europejska PN-EN 1672 - 2: 1999 Maszyny dla przemysłu spożywczego).
Pojęcia podstawowe i wymagania z zakresu higieny precyzuje zagrożenia oraz niekorzystne oddziaływania, jakie dla wytwarzanej żywności mogą stwarzać maszyny stosowane w przemyśle spożywczym.
W maszynach stosowanych w przemyśle spożywczym istotne z punktu widzenia stosowania środków smarnych są następujące strefy: strefa spożywcza, strefa spryskiwania, strefa niespożywcza.
 
Uregulowania prawne:
Za podstawę analizy w zakresie:
  • higieny i bezpieczeństwa żywności przyjęto: Dyrektywę nr 89/397/EEC o urzędowej kontroli środków spożywczych Ustawa z 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 2020) o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia wprowadziły system analizy zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
  • wymagań ochrony środowiska przyjęto Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie karty charakterystyki (Dz.U.02.140.1171 ze zmianami w Dz.U.05.2.8). Polskie rozporządzenie w całości wdraża tekst dyrektywy 2001/58/EC. Zakres badań wymaganych podczas sporządzania kart charakterystyk regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 2343).
  • bezpieczeństwa maszyn i produkcji żywności. Dyrektywa 89/109/EEC dotycząca przepisów prawnych w sprawie materiałów i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi. Dyrektywa 93/43/EEC – dotycząca higieny produktów spożywczych. Dyrektywa 89/392/EEC – Dyrektywa maszynowa i jej zmiany 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC. 
 
SMARY PLASTYCZNE do stosowania w maszynach i urządzeniach przemysłu spożywczego

Do najważniejszych testów potwierdzających cechy ekologiczne smaru plastycznego zaliczono badania oceniające stopień toksyczności na podstawie składu chemicznego oraz w stosunku do ssaków, ryb i mikroorganizmów oraz podatność na rozkład biologiczny wyznaczony według normy CEC-L-33-A-94

Uzupełnienie tych badań stanowią testy dermatologiczne prowadzone w warunkach klinicznych na podstawie których oceniono oddziaływanie uczulające smarów plastycznych na skórę człowieka.

Wymienione badania testowe przyjęto jako metody weryfikujące możliwość bezpiecznego użytkowania opracowanych smarów plastycznych w warunkach rzeczywistych w przemyśle spożywczym

W aspekcie ochrony środowiska naturalnego istotne znaczenie ma ocena toksykologiczna oraz wyznaczenie poziomu biodegradacji smarów plastycznych.

 
Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania smarów plastycznych w maszynach dla przemysłu spożywczego. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl
Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.

 

Wróć do aktualności