Karty produktów

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH) nie mamy obowiązku dostarczania kart charakterystyki na preparaty, które nie są niebezpieczne, lub zawierają substancje niebezpieczne w ilościach poniżej stężeń granicznych podanych w Rozporządzeniu.

Podstawa prawna:

Artykuł 31 Rozporządzenia REACH:

„Dostawca dostarcza odbiorcy na jego żądanie karty charakterystyki, jeżeli preparat nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z artykułem 5, 6 i 7 dyrektywy 1999/45/WE, ale zawiera:

a) w stężeniach wynoszących co najmniej 1% wagowy w przypadku preparatów nie będących gazami lub co najmniej 0,2% objętościowy w przypadku preparatów występujących w postaci gazu co najmniej jedną substancję, która stwarza zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, lub

b) w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wagowo w przypadku preparatów nie występujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII, lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż określone w punkcie (1), lub

c) substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.

Stosując się do Rozporządzenia informujemy, że w chwili obecnej na poniżej wymienione preparaty naszej produkcji nie jest wymagane opracowanie i dostarczenie odbiorcom kart charakterystyki:

  • Oleje metylosilikonowe
  • Oleje technologiczne i procesowe
  • Koncentraty i glikole propylenowe

Na pozostałe preparaty karty charakterystyki dostępne są na życzenie.

W celu uzyskania Specyfikacji Technicznej lub Karty Charakterystyki wybranego produktu prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel. +48 81 820 07 88 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail: biuro@gorner.pl