Aktualności

Jak zarejestrować dane przed wysłaniem pierwszego zgłoszenia do EMCS PL2 w zakresie eDD

06-12-2020

Instrukcja „KROK PO KROKU" dla osób po raz pierwszy korzystających z portalu www.puesc.gov.pl

Uwaga!: Aby wysłać pierwsze zgłoszenie do EMCS PL2 należy przejść procedurę rejestracyjną, która została opisana poniżej.

 

PODMIOT ZUŻYWAJĄCY

ZUŻYWAJĄCY PODMIOT GOSPODARCZY

KROK 1 – złożenie papierowego wniosku AKC-R do właściwego naczelnika urzędu skarbowego

 

KROK 2 – założenie konta na portalu www.puesc.gov.pl

 1. Wejdź na stronę internetową www.puesc.gov.pl.
 2. Z widoku ekranu wybierz przycisk „Utwórz konto" znajdujący się w prawym górnym rogu.

Uwaga! Konto zakłada osoba fizyczna (właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona).

 1. Otworzy się formularz wymagający wypełnienia.
 2. Wypełnij obowiązkowe pola formularza, a następnie zatwierdź go przyciskiem „Utwórz konto", który znajduje się na końcu formularza.
 3. Na adres e-mail, który podałaś/podałeś w formularzu zostanie wysłany link aktywacyjny.
 4. Po otrzymaniu tego linku, w ciągu 24 godzin aktywuj konto poprzez „kliknięcie" na link aktywacyjny. Dopiero wtedy możesz przejść do kroku następnego.

KROK 3 – rejestracja osoby fizycznej

 1. Z poziomu swojego konta wejdź w zakładkę „Formularze", a następnie w zakładkę eFormularze".
 2. Spośród eFormularzy wybierz ten, który nosi nazwę: Rejestracja_Osoby_Fizycznej (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Osoby_Fizycznej)> i wypełnij go.
 3. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, a następnie wybierz przycisk „Generuj formularz" i wyślij go do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje „wyślij"). Pole „rejestracja uproszczona" musi pozostać puste (niezaznaczone).

Uwaga! Jeżeli osoba fizyczna dysponuje certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP może podpisać wygenerowany dokument przed jego wysłaniem (Dokumenty>do wysłania>akcje: „podpisz", a następnie akcje: „wyślij"). Osoba podpisująca eFormularz jest zwolniona z obowiązku potwierdzenia tożsamości w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, delegaturze UCS lub oddziale celnym.

Osoba fizyczna, która nie podpisała wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP obowiązana jest do stawienia się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, delegaturze UCS lub oddziale celnym, celem potwierdzenia tożsamości.

 1. Jeżeli Twoja tożsamość została potwierdzona czekaj, aż otrzymasz potwierdzenie rejestracji i nadania numeru IDSISC (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji).

KROK 4 – wygenerowanie certyfikatu celnego (krok może pominąć osoba fizyczna posiadająca certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP)

 1. Zaloguj się do konta.
 2. Przejdź do zakładki „Moje konto".
 3. Zapoznaj się z Instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonania podpisu elektronicznego opublikowanej na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki) w celu właściwego przygotowania komputera do pobrania certyfikatu.
 4. Wybierz przycisk „Generuj certyfikat celny" (przycisk znajduje się po lewej stronie ekranu, pod danymi osobowymi właściciela konta) i postępuj zgodnie z publikowanymi komunikatami.

KROK 5 – rejestracja podmiotu

 

Uwaga!

W pierwszej kolejności podmiot zobowiązany jest złożyć papierowy wniosek AKC-R do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Aby skutecznie wypełnić elektroniczny wniosek o rejestrację/aktualizację podmiotu należy dysponować wydanym potwierdzeniem rejestracji AKC-PR

 

 1. Przed przystąpieniem do rejestracji Podmiotu upewnij się, że podmiot nie został już zarejestrowany w SISC.

W tym celu:

 1. Wybierz wniosek Aktualizacja_Podmiotu

             (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu > wypełnij formularz).

 1. W pole IDSISC wprowadź numer NIP podmiotu w następującej konfiguracji: PL+numer NIP podmiotu+00000) – jeżeli w polu poniżej pojawia się numer NIP podmiotu, należy go wybrać i kontynuować wypełnianie wniosku.

Jeżeli nie otwiera się okno z wyborem numeru – przejdź do wypełniania wniosku Rejestracja_Podmiotu

             (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu > wypełnij formularz)

 1. Wypełnij aktywne pola formularza Rejestracja_Podmiotu lub Aktualizacja_Podmiotu

W przypadku aktualizacji danych podmiotu szczególną uwagę należy zwrócić na dotychczasowe dane podmiotu w SISC ( w tym obszary działania tj. cło i numer EORI, Intrastat czy monitorowanie przewozu), aby  aktualizacja nie spowodowała „wykasowania”  tych danych.

Dla potrzeb działania w EMCS PL2 w trakcie rejestracji/aktualizacji danych podmiotu należy koniecznie:

- zaznaczyć obszar akcyza;

- w sekcji „kanały komunikacji” wypełniając dedykowane pola wskazać dane do komunikacji z systemem EMCS PL2.

Uwaga! Jeżeli o rejestrację w obszarze akcyzy występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku o rejestrację musi ona dołączyć do wniosku skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Nie zwalnia to z obowiązku dostarczenia oryginałów tych dokumentów do urzędu. Dlatego do najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury UCS lub do oddziału celnego należy złożyć oryginał upoważnienie do działania w imieniu Podmiotu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763. Należy pamiętać, iż od opłaty skarbowej zwolniony jest dokument pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (część IV pkt 6 załącznika do ustawy o połacie skarbowej).

Dokumenty te można przesłać też pocztą tradycyjną bezpośrednio do Wydziału Centralna Rejestracja na adres ul. Krańcowa 28, 61 - 037 Poznań.

Powyższe postępowanie nie dotyczy osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

 1. Załącz do wniosku dodatkowo skan AKC-R i AKC-PR
 2. Następnie wybierz przycisk „Generuj formularz", podpisz go (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „podpisz") i wyślij do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „wyślij").
 3. Po dopełnieniu powyższych formalności czekaj na potwierdzenie rejestracji/aktualizacji oraz nadanie numeru IDSISC w przypadku rejestracji. Potwierdzenie wpłynie na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o rejestrację/aktualizację danych Podmiotu (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji).

KROK 6 – rejestracja reprezentacji dla potrzeb wysyłania zgłoszenia do EMCS PL2

 1. Z poziomu swojego konta wejdź w zakładkę „Formularze", a następnie w zakładkę eFormularze".

 

 1. Spośród eFormularzy wybierz ten, który nosi nazwę: Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej> Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji)> i wypełnij go.

 

 1. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, wskazując podmiot dla którego jest rejestrowana reprezentacja, następnie wskaż rodzaj reprezentanta (osoba fizyczna dla pełnomocników reprezentujących podmiot), wybierz operację:

- dodaj – dla nowo rejestrowanej reprezentacji

- aktualizuj – dla reprezentacji już istniejącej

oraz wybierz systemy do komunikacji w sekcji „uprawnienia do wysyłania komunikatów” wybierając: EMCS PL2, dołącz skan upoważnienia i opłaty skarbowej (jeżeli nie jesteś podmiotem z niej zwolnionym). W przypadku gdy Twoje dokumenty zostały już wysłane do IAS w Poznaniu na etapie rejestracji/aktualizacji podmiotu, zaznacz pole pełnomocnictwo złożone w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Jeżeli pełnomocnik powinien posiadać wgląd we wszystkie komunikaty wysyłane dla podmiotu – również te wysłane przez innych pełnomocników – należy w sekcji „Uprawnienia rozszerzone” wybrać z listy „wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz Podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione” 

Uwaga!

Uprawnienia do systemu EMCS PL2 i uprawnienia rozszerzone powinny wynikać wprost z przedstawionego upoważnienia.

 1. Następnie wybierz przycisk „Generuj formularz", podpisz go (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „podpisz") i wyślij do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „wyślij").

Po dopełnieniu powyższych formalności czekaj na potwierdzenie rejestracji reprezentacji. Potwierdzenie wpłynie na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o rejestrację reprezentacji (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji).

W przypadku dalszych pytań uprzejmie proszę o skorzystanie z usług Helpdesk

Podstawowym kanałem komunikacyjnym w zakresie rejestracji e-Klient  jest Portal Help Desk SISC wymagający założenia konta na stronie PUESC. Informacje dotyczące rejestracji można również uzyskać wysyłając e-mail na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości słowo "NOWE"  lub kontaktując się z helpdesk pod numerem telefonu: +48 33 483 20 55. Informacja dostępna jest również pod numerem telefonu  + 48 61 658 37 33.

 

PODMIOT POŚREDNICZĄCY

PODMIOT PROWADZĄCY SKŁAD PODATKOWY

ZAREJESTROWANY ODBIORCA

 

KROK 1 – złożenie papierowego wniosku AKC-R do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (krok wymagany dla nowych podmiotów pośredniczących przed uzyskaniem zezwolenia)

KROK 2 – uzyskanie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego

 

KROK 3 –założenie konta na portalu www.puesc.gov.pl

 1. Wejdź na stronę internetową www.puesc.gov.pl.
 2. Z widoku ekranu wybierz przycisk „Utwórz konto" znajdujący się w prawym górnym rogu.

Uwaga! Konto zakłada osoba fizyczna (właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona).

 1. Otworzy się formularz wymagający wypełnienia.
 2. Wypełnij obowiązkowe pola formularza, a następnie zatwierdź go przyciskiem „Utwórz konto", który znajduje się na końcu formularza.
 3. Na adres e-mail, który podałaś/podałeś w formularzu zostanie wysłany link aktywacyjny.
 4. Po otrzymaniu tego linku, w ciągu 24 godzin aktywuj konto poprzez „kliknięcie" na link aktywacyjny. Dopiero wtedy możesz przejść do kroku następnego.

KROK 4 – rejestracja osoby fizycznej

 1. Z poziomu swojego konta wejdź w zakładkę „Formularze", a następnie w zakładkę eFormularze".
 2. Spośród eFormularzy wybierz ten, który nosi nazwę: Rejestracja_Osoby_Fizycznej (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Osoby_Fizycznej)> i wypełnij go.
 3. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, a następnie wybierz przycisk „Generuj formularz" i wyślij go do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje „wyślij"). Pole „rejestracja uproszczona" musi pozostać puste (niezaznaczone).

Uwaga! Jeżeli osoba fizyczna dysponuje certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP może podpisać wygenerowany dokument przed jego wysłaniem (Dokumenty>do wysłania>akcje: „podpisz", a następnie akcje: „wyślij"). Osoba podpisująca eFormularz jest zwolniona z obowiązku potwierdzenia tożsamości w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, delegaturze UCS lub oddziale celnym.

Osoba fizyczna, która nie podpisała wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP obowiązana jest do stawienia się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, delegaturze UCS lub oddziale celnym, celem potwierdzenia tożsamości.

 1. Jeżeli Twoja tożsamość została potwierdzona czekaj, aż otrzymasz potwierdzenie rejestracji i nadania numeru IDSISC (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji).

KROK 5 – wygenerowanie certyfikatu celnego (krok może pominąć osoba fizyczna posiadająca certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP)

 1. Zaloguj się do konta.
 2. Przejdź do zakładki „Moje konto".
 3. Zapoznaj się z Instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonania podpisu elektronicznego opublikowanej na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki) w celu właściwego przygotowania komputera do pobrania certyfikatu.
 4. Wybierz przycisk „Generuj certyfikat celny" (przycisk znajduje się po lewej stronie ekranu, pod danymi osobowymi właściciela konta) i postępuj zgodnie z publikowanymi komunikatami.

KROK 6 – rejestracja reprezentacji dla potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL2 dla podmiotów posiadających zezwolenia akcyzowe

 

 1. Wypełnij papierowy wniosek „Rejestracja danych na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL2 podmiotów posiadających zezwolenia akcyzowe” i złóż go u właściwego naczelnika urzędu skarbowego, celem dodania reprezentantów uprawnionych do wysyłania zgłoszeń do systemu

Uwaga!

Jeżeli chcesz przeglądać komunikaty otrzymywane z systemu EMCS PL2 na portalu PUESC należy dodatkowo wykonać poniższe kroki:

 1. Z poziomu swojego konta wejdź w zakładkę „Formularze", a następnie w zakładkę eFormularze".

 

 1. Spośród eFormularzy wybierz ten, który nosi nazwę: Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej> Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji)> i wypełnij go.

 

 1. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, wskazując podmiot dla którego jest rejestrowana reprezentacja, następnie wskaż rodzaj reprezentanta (osoba fizyczna dla pełnomocników reprezentujących podmiot), wybierz operację:

- dodaj – dla nowo rejestrowanej reprezentacji

- aktualizuj – dla reprezentacji już istniejącej

oraz wybierz systemy do komunikacji w sekcji „uprawnienia do wysyłania komunikatów” wybierając: EMCS PL2, dołącz skan upoważnienia i opłaty skarbowej (jeżeli nie jesteś podmiotem z niej zwolnionym). W przypadku gdy Twoje dokumenty zostały już wysłane do IAS w Poznaniu na etapie rejestracji/aktualizacji podmiotu, zaznacz pole pełnomocnictwo złożone w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Jeżeli pełnomocnik powinien posiadać wgląd we wszystkie komunikaty wysyłane dla podmiotu – również te wysłane przez innych pełnomocników – należy w sekcji „Uprawnienia rozszerzone” wybrać z listy „wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz Podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione” 

 

Uwaga!

Uprawnienia do systemu EMCS PL2 i uprawnienia rozszerzone powinny wynikać wprost z przedstawionego upoważnienia.

Jeżeli pełnomocnik został wcześniej zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako uprawniony do wysyłania zgłoszeń do EMCS PL2, dodatkowe upoważnienia nie są wymagane.

 1. Następnie wybierz przycisk „Generuj formularz", podpisz go (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „podpisz") i wyślij do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „wyślij").

Po dopełnieniu powyższych formalności czekaj na potwierdzenie rejestracji reprezentacji. Potwierdzenie wpłynie na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o rejestrację reprezentacji (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji).

 

W przypadku dalszych pytań uprzejmie proszę o skorzystanie z usług Helpdesk

Podstawowym kanałem komunikacyjnym w zakresie rejestracji e-Klient  jest Portal Help Desk SISC wymagający założenia konta na stronie PUESC. Informacje dotyczące rejestracji można również uzyskać wysyłając e-mail na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości słowo "NOWE"  lub kontaktując się z helpdesk pod numerem telefonu: +48 33 483 20 55. Informacja dostępna jest również pod numerem telefonu  + 48 61 658 37 33.