Aktualności

CRPA - Jak uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

09-03-2021

Dnia 13 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. z 2021 r., poz. 72).
 
Jedną ze zmian dokonanych ww. Ustawą jest wprowadzenie centralnej elektronicznej rejestracji podmiotów dla celów rozliczeń akcyzy (tzw. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, dalej: CRPA), która ma zostać uruchomiana od 1 lutego 2021r. Obowiązki rejestracyjne będą dotyczyć szerszego niż dotąd grona podmiotów akcyzowych, tj. zarówno obecnie zarejestrowanych podatników akcyzy (uzupełnienie/aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego), jak i podmiotów, które dotąd nie miały obowiązku rejestracyjnego (złożenie zgłoszenia).
 
Podmioty zobowiązane do rejestracji dla celów akcyzy będą musiały ponownie tego dokonać przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W praktyce oznacza to, że każdy podmiot, który aktualnie posiada AKC-PR musi zarejestrować się ponownie, aby móc dalej legalnie prowadzić swoją działalność akcyzową.
 
Względem dotychczasowych przepisów katalog podmiotów, które są zobowiązane do rejestracji akcyzowej został poszerzony m.in. o: podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej (np. jednostki wojskowe, policja), zużywające/zamierzające zużywać wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (np. oleje smarowe, preparaty smarowe, czy gaz LPG).
 
Zgłoszenia (oraz ich aktualizacje) będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Cały proces rejestracji akcyzowej będzie odbywał się z przez PUESC, dlatego należy zwrócić uwagę na kwestie związane z jego funkcjonowaniem (m.in. osoba, która będzie dokonywać rejestracji, czy aktualizacji rejestracji podmiotu, powinna posiadać na PUESC odpowiednie konto oraz uprawnienia do właściwej reprezentacji podmiotu). Organem właściwym w sprawie rejestracji (aktualizacji rejestracji) w CRPA będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Będzie on zobowiązany m.in. do wydania zaświadczenia stwierdzającego czy dany podmiot jest podmiotem zarejestrowanym w CRPA.
 
Zgłoszenie należy złożyć lub zaktualizować najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
 
Powyższe tekst ma jedynie charakter informacyjny, należy podjąć indywidualne kroki w celu zapoznania się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.