Aktualności

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia

10-05-2021

 

 

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA 

 • piktogram GHS 07 CLP - LF007
 • działanie drażniące na skórę/oczy
 • działanie uczulające na skórę
 • toksyczność ostra kat. 4
 • działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe kat. 3
 • piktogram GHS 06 CLP - LF006
 • toksyczność ostra kat. 1, 2, 3
 • piktogram GHS 05 CLP - LF005
 • działanie żrące na skórę
 • poważne uszkodzenie oczu
 • piktogram GHS 08 CLP - LF008
 • rakotwórczość
 • działanie mutagenne
 • działanie szkodliwe na rozrodczość
 • działanie uczulające na drogi oddechowe
 • działanie toksyczne na narządy docelowe kat. 1, 2
 • zagrożenie spowodowane aspiracją
 

 

 

 • piktogram GHS 01 CLP - LF001
 • wybuchowe
 • piktogram GHS 02
 • łatwopalne
 • samoreaktywne
 • piroforyczne
 • nadtlenki organiczne
 • samonagrzewające się
 • uwalniające gazy w kontakcie z wodą
 • piktogram GHS 03 CLP - LF003
 • utleniające
 • piktogram GHS 05 CLP - LF005
 • działające korodująco na metale
 • piktogram GHS 04 CLP - LF004
 • gazy pod ciśnieniem
 

 

 
 • piktogram GHS 09 CLP - LF009
 • ostre zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1
 • przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1, 2
 • piktogram GHS 07 CLP - LF007
 • zagrożenie dla warstwy ozonowej kat. 1