Aktualności

UFI - Nowe oznaczenia na etykietach produktów niebezpiecznych

23-03-2021

Nowy element etykiety będzie wymagany na etykietach niektórych produktów od 2021 r. – jest to 16-znakowy kod o nazwie unikatowy identyfikator wzorów (UFI). Począwszy od 2025 r. obowiązkowe będzie umieszczanie UFI na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzające zagrożenia fizyczne.

JEDNOLITY SYSTEM

W związku z brakiem jednolitego podejścia do zasad przekazywania informacji o mieszaninach stwarzających zagrożenie i trudnościami w ich identyfikacji Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Chemikaliów rozpoczęła prace nad wprowadzeniem jednolitych wymagań dotyczących zgłaszania mieszanin. Prace te zakończyły się opublikowaniem w marcu 2017 r. Rozporządzenia 2017/542 zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia. Rozporządzenie to wprowadziło nowy załącznik do rozporządzenia CLP (załącznik VIII), który określa obowiązki dla importerów i dalszych użytkowników, odnoszące się do przekazywania informacji odnośnie do mieszanin niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu.

CO TO JEST UFI?

Unikatowy identyfikator wzorów, znany pod skrótem UFI (ang. Unique Formula Identifier), jest kodem, który będzie wymagany na etykiecie produktów zawierających niebezpieczną mieszaninę. Oprócz UFI wymagane jest także podanie innych informacji o mieszaninie i powiązanych produktach do wykorzystania w ośrodkach zatruć, takich jak skład, nazwa handlowa, kolor, opakowanie, kategoria produktu i informacja toksykologiczna. UFI ma na celu ustanowienie jednoznacznego związku pomiędzy informacjami, które są podawane, a produktem, który jest wprowadzany do obrotu. 

W JAKI SPOSÓB UFI BĘDZIE WYKORZYSTYWANE?

UFI, a także inne przekazane informacje będą wykorzystywane przede wszystkim przez ośrodki zatruć w przypadku połączenia z numerem alarmowym w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej. Na przykład UFI można odczytać bezpośrednio z etykiety produktu operatorowi ośrodka zatruć, oprócz nazwy handlowej, aby dokładnie zidentyfikować produkt związany z incydentem.

JAK UTWORZYĆ IDENTYFIKATOR UFI?

Aby utworzyć UFI dla swojej mieszaniny, potrzebny będzie numer NIP/VAT firmy  i specyficzny dla danej mieszaniny numer wzoru. Po wprowadzeniu tych dwóch numerów do generatora identyfikatora UFI w ECHA narzędzie online wygeneruje identyfikator UFI. Numer NIP/VAT jest kluczowym elementem zapewniającym niepowtarzalność danego UFI, aby nie dochodziło do nakładania się ich podczas generowania przez różne przedsiębiorstwa.

CZY UFI ZAWSZE MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA ETYKIECIE?

UFI musi być wydrukowany lub umieszczony na etykiecie wszystkich produktów zawierających mieszaniny stwarzające zagrożenie. Można również podać UFI na opakowaniu produktu, pod warunkiem, że umieszczony jest on w pobliżu innych elementów etykiety. Jeżeli mieszanina nie jest opakowana, UFI należy zawrzeć w sekcji 1.1 karty charakterystyki. W przypadku mieszanin wykorzystywanych w zakładach przemysłowych UFI można ewentualnie zawrzeć w sekcji 1.1 karty charakterystyki.

JAKIE SĄ ZASADY DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA UFI NA ETYKIECIE?

Skrót „UFI” (taki sam we wszystkich językach UE i alfabetach, nie powinien być tłumaczony) musi być zapisany wielkimi literami, a po nim powinien znajdować się dwukropek i 16-znakowy kod alfanumeryczny. Kod jest podzielony na cztery bloki, każdy z nich oddzielony myślnikiem. Na przykład:

UFI: N4QV-R03N-J00M-WQD5

Chociaż nie ustalono żadnych szczególnych wymagań, na przykład w odniesieniu do rodzaju i rozmiaru czcionki, UFI musi być wyraźnie widoczny i czytelny na etykiecie produktu. Biorąc pod uwagę różnice w rozmiarach etykiet i inne wymagania dotyczące przestrzeni etykiet, UFI powinien być umieszczony tak, aby był łatwy do zlokalizowania (np. w pobliżu kodu kreskowego lub piktogramów określających rodzaj zagrożenia). Zasadniczo należy ustalić, w jaki sposób UFI powinien być wydrukowany lub umieszczony na produkcie w najbardziej efektywny sposób, aby ułatwić komunikację z ośrodkami zatruć.

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat generowania wzorów UFI na etykietach. W tym celu prosimy o kontakt z tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl