Aktualności

Wprowadzanie czynnika grzejnego do instalacji nowych i używanych

13-10-2021

Nośniki ciepła powinny charakteryzować się:
 • wysoką stabilnością termiczną
 • wysoką odpornością na utlenianie
 • dobrą zdolnością przenoszenia ciepła
 • stabilnością własności fizycznych w trakcie eksploatacji
 • brakiem działania korozyjnego
 • brakiem działania toksycznego
 • dla nośników przeznaczonych dla energetyki jądrowej wymagana jest odporność na promieniowanie
Procesy przenoszenia ciepła realizowane są głównie na drodze:
 • bezpośredniego ogrzewania źródłem ciepła
 • przenoszenia ciepła przez wodę lub parę wodną
 • przenoszenia ciepła przez nośniki ciepła w stanie ciekłym lub gazowym
 
Rozróżniamy dwa przypadki wprowadzania czynnika grzejnego do instalacji:
 1. Wprowadzanie naszego czynnika grzejnego do instalacji używanej: w tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie analizy poprzednio używanego w tej instalacji czynnika grzejnego dla sprawdzenia stopnia jego zanieczyszczenia, czyli określenia procedury, jaka będzie musiała zostać zastosowana w celu oczyszczenia instalacji (operacje czyszczenia i płukania).
 2. Wprowadzanie naszego czynnika grzejnego do instalacji nowej: w tym przypadku wystarcza zwykłe płukanie.
 
Instalacja używana:
 1. Jakość używanego do tej pory czynnika grzejnego uległa pogorszeniu bez pozostawienia istotnych śladów i pozostałości utleniania (gumy, żywicy itp.), ani osadów węglowych (zgorzelin): w takim przypadku wystarczy przeprowadzić pełne opróżnienie instalacji, a następnie jej płukanie i ponowne napełnienie.
 2. Czynnik grzejny uległ rozkładowi pozostawiając poważne osady wewnątrz instalacji:
  • Oleje typu mineralnego i typu POLIALFAOLEFIN: należy rozpocząć od przeprowadzenia operacji oczyszczania, a następnie wykonać procedurę opisaną powyżej: opróżnianie, płukanie i napełnienie instalacji.
  • Oleje syntetyczne typu aromatycznego: należy przeprowadzić płukanie używając takiego samego czynnika grzejnego, jak czynnik nowy przed ostatecznym napełnieniem instalacji
 
Instalacja nowa:
 
Szczelność instalacji musi zostać sprawdzona przed jej napełnieniem czynnikiem grzejnym. Opis poszczególnych operacji:
 
1. Weryfikacja szczelności systemu:
 
Próby szczelności mogą zostać przeprowadzone przy użyciu gazu obojętnego (na przykład azotu) pod niskim ciśnieniem, sprawdzając wszystkie punkty, w których możliwe są wycieki. Do tego celu można użyć wody z czynnikiem powierzchniowo czynnym (na przykład wody z mydłem) którą nanosi się od zewnątrz na miejsca połączeń w instalacji i obserwuje się ewentualne powstawanie pęcherzyków w miejscach nieszczelności.
Uwaga!! W żadnym przypadku próby szczelności nie mogą być przeprowadzane przy użyciu czynnika wodnego, ponieważ później będzie bardzo trudno usunąć go z przewodów, a zwiększenie temperatury instalacji spowoduje odparowanie wody pozostającej w obiegu (1 litr wody daje 1.600 litrów pary).
 
2. ​Oczyszczanie instalacji:
Przeprowadzenie oczyszczania instalacji jest konieczne, jeżeli pozostają w niej osady w zawieszeniu i/lub przylegające do metalowych powierzchni instalacji. W tym celu należy wykorzystać środek myjący w stężeniu 5% w postaci mieszanki z dotychczas wykorzystywanym czynnikiem grzejnym i przeprowadzić oczyszczanie przez co najmniej jeden tydzień w normalnych warunkach roboczych instalacji. Środek myjący powinien być wprowadzany bezpośrednio do instalacji, w miarę możliwości za pompą (system turbulentny), aby otrzymać jednolitą mieszankę o jak najlepszej jakości. Wszelkiego rodzaju odpady, gumy, żywice itp. zostaną rozpuszczone i będą znajdować się w postaci zawiesiny w mieszance.
Uwaga!! Jeżeli instalacja zawiera filtr, należy pamiętać o jego wymianie i/lub okresowym czyszczeniu w trakcie oczyszczania instalacji i przed ponownym jej napełnieniem.
Zalecane jest przeprowadzenie analizy czynnika grzejnego w następujący sposób:
 • Pobrać próbkę przed rozpoczęciem oczyszczania
 • Pobrać próbkę podczas oczyszczania
 • Pobrać próbkę przed opróżnieniem czynnika grzejnego.
 
3. Opróżnianie systemu:
 
Pierwszą czynnością jest wyłączenie kotła. Pompa powinna wówczas nadal działać, w celu utrzymania wszystkich zanieczyszczeń w postaci zawiesiny. Temperatura powinna spaść poniżej 100°C przed wyłączeniem pompy i opróżnieniem instalacji.
Uwaga!! Zbiornik magazynowy powinien mieć odpowiednią pojemność, aby możliwe było umieszczenie w nim całości czynnika grzejnego pochodzącego z poszczególnych zwojów instalacji oraz naczynia wzbiorczego.
Zatrzymać pompę, otworzyć wszystkie dolne otwory spustowe i natychmiast opróżnić całą instalację, aby uniknąć ponownego osadzenia się w niej zanieczyszczeń. Jeżeli w instalacji znajdują się filtry, należy je wyczyścić/wymienić. Przeprowadzić kontrolę poszczególnych elementów instalacji (kocioł, naczynie wzbiorcze, zbiornik), aby sprawdzić, czy nie pozostają w niej dalsze zanieczyszczenia. Wyczyścić mechanicznie (np. przy użyciu czyściwa) naczynie wzbiorcze i zbiornik.
Uwaga!! Opróżnienie instalacji musi być jak najbardziej kompletne, aby możliwe było usunięcie wszystkich zanieczyszczeń, osadów i innych produktów utleniania, a tym samym ułatwienie późniejszej operacji płukania.
Przypominamy, że osady i produkty utleniania są katalizatorami utleniania, co może spowodować szybsze pogorszenie jakości nowego czynnika grzejnego. Należy odczekać, aż zużyty czynnik grzejny zostanie całkowicie opróżniony i sprawdzać, czy otwory spustowe nie zatykają się.
 
 
4. Płukanie instalacji:
 
Operacja umożliwia:
 • W przypadku instalacji używanej, usunięcie pozostałości utleniania oraz osadów typu koks lub zgorzelina, jak również resztek starego czynnika grzejnego pozostającego w instalacji w postaci mieszanki środka myjącego (jeżeli mieszanka ta jest wykorzystywana, kiedy wymagane było przeprowadzenie operacji oczyszczania). W takim przypadku ciecz wykorzystana do płukania instalacji może zostać przeznaczona do ponownego użycia pod warunkiem przeprowadzenia analizy wykazującej, że jej dalsze użytkowanie jest możliwe bez zmniejszenia trwałości w normalnych warunkach funkcjonowania instalacji.
 • W przypadku instalacji nowej, usunięcie wszystkich cząstek stałych (pyły, pozostałości metali, zgorzelina itd.) znajdujących się wewnątrz instalacji po zakończeniu jej montażu. Czynnik wykorzystany do płukania może zostać przeznaczony do ponownego wykorzystania, po przefiltrowaniu go podczas opróżniania do zbiornika magazynowego.
Uwaga!! Płukanie musi zostać przeprowadzone przy użyciu tego samego czynnika grzejnego, który będzie później wykorzystywany w instalacji.
Należy napełnić obieg zalecaną ilością czynnika grzejnego w sposób opisany w następnym punkcie. Uruchomić pompę i powoli zwiększać temperaturę aż do mniej więcej 105/110°C, a następnie wyłączyć ogrzewanie. Pozostawić włączoną pompę, zapewniając cyrkulację czynnika grzejnego przez co najmniej 6 godzin, aby osady w postaci cząstek stałych znalazły się w zawiesinie oraz aby pozostałości używanego czynnika grzewczego zostały wchłonięte. Opróżnić instalację w sposób opisany w poprzednim punkcie. Należy skontrolować wygląd czynnika użytego do płukania i powtórzyć operację płukania, jeżeli zawiera on zbyt dużo cząstek stałych w postaci zawiesiny. W takim przypadku należy ponownie użyć tego samego czynnika grzejnego, po wcześniejszym przefiltrowaniu go.
 
 
5. Napełnianie i uruchamianie instalacji:
 
Można przeprowadzić opróżnienie systemu przy użyciu gazu obojętnego (na przykład azotu), aby usunąć wszystkie pozostałości pary wodnej i wilgotnego powietrza, które mogłyby spowodować problemy podczas uruchamiania instalacji. Ilość czynnika grzejnego wykorzystywanego do napełnienia instalacji jest zwykle określona przez projektanta instalacji.
 
Procedura:
 1. Napełnianie instalacji jest przeprowadzane za pomocą zewnętrznej pompy (wykorzystanie do tego celu pompy głównej nie jest zalecane, ponieważ może spowodować napowietrzenie czynnika grzejnego) podłączonej w najniższym punkcie systemu, w pobliżu pompy głównej.
 2. Należy zamknąć wszystkie zawory i otwory spustowe w dolnej części instalacji.
 3. Pozostawić otwarte wszystkie odpowietrzniki i otwory spustowe w górnej części instalacji.
 4. Napełnić instalację.
 5. Usunąć powietrze w górnej części instalacji.
 6. Sprawdzić, czy nie występują żadne wycieki (pompy, zawory, otwory spustowe w dolnej części instalacji, spawy, naczynie wzbiorcze, urządzenia pomiarowe itp.).
 7. Uruchomić pompę cyrkulacyjną.
 8. Sprawdzić wartości ciśnienia i przepływu.
 9. Zapalenie palnika i zwiększanie temperatury:
 10. Włączanie kotła: należy najpierw zapalić jeden palnik, a następnie w razie potrzeby kolejne.
 11. Powoli zwiększać temperaturę stopniowo o 10°C/godz. aż do 100°C, aby odgazować parę wodną.
 12. Zatrzymać nagrzewanie na 4 godziny w temperaturze 100°C
 13. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek trzaski, głuche odgłosy, stukanie oraz wycieki pary w górnej części instalacji, oznacza to, że w systemie pozostaje woda.
 14. Należy wówczas opróżnić całość górnej części instalacji, aby odprowadzić parę i skroploną wodę – może to trwać od kliku godzin do kilku dni, w zależności od wielkości instalacji oraz ilości pozostającej w niej wody.
 15. Zamknąć otwory spustowe górnej części instalacji.
 16. ​Zwiększać temperaturę od 100°C do temperatury roboczej instalacji stopniowo o 20°C/godz., aby uniknąć możliwości krakowania czynnika grzejnego.
 17. Sprawdzić, czy w instalacji nie występują żadne wycieki.
Uwaga!! Pracownicy, którzy uczestniczą w tej operacji nie powinni pozostawać pod górnymi elementami instalacji oraz naczyniem wzbiorczym, ponieważ podczas zwiększania temperatury do 110°C może wydobywać się z nich gorący olej. Jeżeli system jest wyposażony w naczynie wzbiorcze, powinno ono być napełnione w sposób klasyczny do poziomu pomiędzy 1/4 a 1/3 jego objętości całkowitej, kiedy system jest zimny. Kiedy system znajduje się w normalnej temperaturze roboczej, poziom w naczyniu wzbiorczym powinien wynosić od 2/3 do 3/4 jego pojemności.
 

 

W przypadku zapytań dotyczących doboru czynników grzewczych do instalacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl
Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.