Produkty

  • Aceton, Dimetyloketon, Propan-2-on, Dwumetyloketon
  • Adhezyjny smar kompleksowy o właściwościach EP, odporny na działanie wody
  • Alkohol dwuacetonowy, DAA, Diacetone alcohol
  • Alkohol izopropylowy, IPA, Propan-2-ol, Izopropanol, 2-hydroksypropan
  • Bezbarwna pasta adhezyjna zawierająca stałe środki smarne
  • Bezchlorowy olej obróbczy do trudnej obróbki skrawaniem
  • Bezcynkowy olej hydrauliczny
  • Bezpopiołowy olej mineralny z detergentem do silników gazowych
  • Bezpopiołowy olej obiegowy
  • Bezpopiołowy, mineralny olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości

Zobacz wszystkie produkty

Oferta branżowa