Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia

W erze cyfrowej, gdy komunikacja staje się coraz bardziej zglobalizowana, piktogramy nabierają nieocenionej wartości. Te uniwersalne obrazy, które z łatwością przekraczają granice językowe i kulturowe, służą do komunikowania zrozumiałych, szybkich i skutecznych informacji. Szczególnie istotne stają się piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia, które mogą odgrywać kluczową rolę w ochronie życia i zdrowia ludzi. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym wyjątkowym symbolom, ich znaczeniu, różnorodności i sposobom interpretacji, a także omówimy ich rolę w systemach ostrzegawczych na całym świecie.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA

 • piktogram GHS 07 CLP - LF007
 • działanie drażniące na skórę/oczy
 • działanie uczulające na skórę
 • toksyczność ostra kat. 4
 • działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe kat. 3
 • piktogram GHS 06 CLP - LF006
 • toksyczność ostra kat. 1, 2, 3
 • piktogram GHS 05 CLP - LF005
 • działanie żrące na skórę
 • poważne uszkodzenie oczu
 • piktogram GHS 08 CLP - LF008
 • rakotwórczość
 • działanie mutagenne
 • działanie szkodliwe na rozrodczość
 • działanie uczulające na drogi oddechowe
 • działanie toksyczne na narządy docelowe kat. 1, 2
 • zagrożenie spowodowane aspiracją

ZAGROŻENIA FIZYCZNE

 • piktogram GHS 01 CLP - LF001
 • wybuchowe
 • piktogram GHS 02
 • łatwopalne
 • samoreaktywne
 • piroforyczne
 • nadtlenki organiczne
 • samonagrzewające się
 • uwalniające gazy w kontakcie z wodą
 • piktogram GHS 03 CLP - LF003
 • utleniające
 • piktogram GHS 05 CLP - LF005
 • działające korodująco na metale
 • piktogram GHS 04 CLP - LF004
 • gazy pod ciśnieniem

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

 • piktogram GHS 09 CLP - LF009
 • ostre zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1
 • przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1, 2
 • piktogram GHS 07 CLP - LF007
 • zagrożenie dla warstwy ozonowej kat. 1

Zaostrzono i zwiększono kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin. Zwiększyło to ilość produktów, które należy znakować. Przykładem tego są produkty, pochodzące z olejów węglowodorowych. Wiele z nich należy klasyfikować w „Kategorii zagrożenia dla działania toksycznego spowodowanego aspiracją Kategoria 1”, ponieważ podniesiono wartość lepkości kinematycznej w 40ºC z 7 do 20,5 mm²/s. W związku z tym wszystkie oleje, których lepkość kinematyczna jest równa lub niższa niż 20,5 mm²/s są znakowane piktogramem GSH 08 i hasłem ostrzegawczym NIEBEZPIECZEŃSTWO.

Podsumowując, piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia są nie tylko nieodłącznym elementem współczesnego świata, ale przede wszystkim są kluczowym narzędziem w komunikacji międzynarodowej, które ratuje życie i zapewnia bezpieczeństwo. Ich uniwersalność, zrozumiałość i skuteczność czynią je niezastąpionym środkiem komunikacji, który przekracza bariery językowe i kulturowe. Pomimo ich pozornej prostoty, wymagają one jednak przemyślanej kreacji i dokładnej analizy, by zawsze skutecznie i poprawnie przekazywały zamierzone informacje. W dobie globalizacji i stale rosnącej wymiany międzynarodowej, zrozumienie i poprawne interpretowanie tych piktogramów staje się umiejętnością, której znaczenie trudno przecenić.

Wróć do aktualności