Zarządzanie środkami smarnymi w zakładzie produkcyjnym

Artykuł porusza bardzo ważną problematykę występującą w każdym przedsiębiorstwie związaną z zapewnieniem środków smarnych na potrzeby eksploatacji maszyn i urządzeń produkcyjnych. Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego właściwa obsługa, składowanie i wydawanie przemysłowych środków smarnych jest bardzo ważne w celu zapewnienia środkom smarnych właściwości użytkowych zgodnych z założeniami konstruktorów maszyn i urządzeń. Ochrona środowiska jak i ochrona personelu zakładowego i jakość produktów smarowych nie może być warunkowana przypadkowymi niebezpieczeństwami i ryzykiem, i musi być gwarantowana systemem zarządzania produkcją.

Obsługa dostaw środków smarnych
Pod pojęciem obsługi środków smarnych rozumiemy wszystkie czynności związane ze stworzeniem udogodnień przy odbiorze dostawy i rozlokowaniu jej w magazynie lub składzie olejowym. Metoda obsługi środków smarnych zależy od tego, w jaki sposób są one dostarczane: w beczkach, paletopojemnikach bądź luzem – bez opakowania. Wszystkie wysyłki towaru zawierające olej i smary w kontenerach zawierają do 200 l oleju w każdej beczce i 180 kg smaru w pojemnikach – traktowane są jako produkty opakowane. Większość opakowanych smarów i olejów może być rozładowanych z ciężarówek samochodów przewozowych bez większych uszkodzeń, poprzez transport  na paletach i mogą być przetransportowane za pomocą wózka widłowego bezpośrednio do miejsca składowania. Po rozładunku beczki z olejem mogą być bezpiecznie przemieszczane w magazynie również za pomocą wózka widłowego.
Środki smarne, które są dostarczane luzem, zaliczając do tego dostawy w cysternach samochodowych wymagają innych procedur rozładunkowych. Dostawy specjalnych smarów w transporterach, tak samo jak w pojemnikach znacznie większych od konwencjonalnych 200-litrowych beczek lub 180-kilogramowych pojemników, również wymagają stosowania odmiennych procedur. Priorytetem przy odbiorze środków smarnych dostarczanych bez opakowania jest zachowanie środków ostrożności. Zbiorniki magazynowe powinny być zmierzone i ściśle oznakowane, aby mieć pewność, że będą wystarczająco pojemne dla planowanej dostawy. Puste zbiorniki powinny być czyste oraz należy sprawdzić, czy został zastosowany właściwy typ rury napełniającej. Zawory muszą być odpowiednio ustawione, a każdy zawór rozdzielczy występujący pomiędzy zbiornikami musi być otwarty. Zarówno rura zasilania, jak i wąż hydrauliczny powinny być starannie wyczyszczony, aby zminimalizować ryzyko szkodliwego wymieszania się produktu z substancją zanieczyszczającą.

Składowanie środków smarnych
Przy wyborze lokalizacji dla środków ropopochodnych ważne jest, aby uwzględnić takie czynniki, jak ogień oraz wymogi bezpieczeństwa. Opakowane środki smarne mogą być składowane na zewnątrz, w magazynie lub specjalnym składzie olejowym. W miarę możliwości należy unikać składu usytuowanego na zewnątrz zakładu, gdyż występuje ryzyko zanieczyszczenia produktów przez wodę, kurz i brud lub poprzez zmianę fizycznych właściwości środków pod wpływem zewnętrznych warunków atmosferycznych.
W sytuacji kiedy w magazynie olejowym nie ma wystarczająco dużo miejsca na przyjęcie kompletnej dostawy, uzasadnione jest stworzenie specjalnego składu oleju. W składzie takim można zastosować stojaki oraz regały w celu zabezpieczenia wszystkich kontenerów. Lokalizacja składów nie powinna znajdować się w obszarach, w których osprzęt zakładu może generować wysoką temperaturę lub bezpośrednie podgrzewanie zbiorników. Nadmiernie zimnych lokalizacji również należy unikać. Ponadto składowane zbiorniki powinny być wyposażone w odpowietrzniki, które dopuszczają odprowadzenie nagromadzonego powietrza podczas napełniania i wypróżniania zbiornika ze środków smarujących. Odpowietrzniki powinny być wyposażone w filtry, aby oddzielać kurz, wilgoć i inne zanieczyszczenia od zbiornika.

Podsumowując:
- środki smarne przechowywać pod zadaszeniem chroniącym przed działaniem pogody i znacznymi zmianami temperatury (minimum 6°C). Specjalny przypadek emulsje: magazynowanie pomiędzy 5°C a 40 °C.

- beczki 200L i 60L składować płasko z obydwoma otworami ustawionymi poziomo (na godzinie 9 i 3), aby zapobiec wysychaniu uszczelek i dostawaniu się powietrza.

- opakowania składować na bloczkach tak, aby nie dotykały podłoża, najlepiej na paletach, raz w roku obrócić o pół obrotu, tak, aby przykry olejem niezanurzone ścianki.

- jeżeli powyższe punkty nie mogą być zrealizowane, to składować beczki w pozycji skierowanej do dołu (otworem w dnie).

- nigdy nie należy składować opakowań na zewnątrz z otworem skierowanym ku górze.

Większość środków smarnych jest niepalna w warunkach otoczenia. Jednak muszą być składowane z dala od:

- substancji utleniających, żrących i łatwopalnych (chlor, tlen, kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, itd.)

- gorących powierzchni i źródeł zapłonu.

- kontaktów elektrycznych.

- powierzchnie składowania powinny mieć możliwość łatwego odzyskania produktu (przez pompowanie, absorpcję ) przy przypadkowym przecieku.

- w sytuacji nieszczelności lub dziur w opakowaniu, zalecamy stosowanie absorbentów przemysłowych w kilku postaciach: papieru, worków z piaskiem lub trocin.

Wydawanie smarów i olejów
Każdy zbiornik lub urządzenie powinno być wyraźnie oznaczone etykietą z oznakowaniem poszczególnych produktów i stosowanych tylko dla tych produktów. Urządzenie, które stosowane jest do ostatecznego wprowadzania środków smarnych do użycia, powinno być starannie wyczyszczone jeszcze przed początkiem operacji napełniania. Również misy olejowe oraz zbiorniki powinny być starannie wyczyszczone i spłukane przed napełnieniem ich za pierwszym razem, kontrola powinna być przeprowadzona jeszcze raz jeśli zajdzie potrzeba ponownego napełnienia zbiornika. Należy kierować się systemem pierwsze przyszło, pierwsze wyszło, zapisać datę otwarcia na opakowaniu oraz zamykać opakowanie po każdym zastosowaniu. Podążając za wymienionymi w artykule ogólnymi zaleceniami, wielu problemów związanych z olejami i smarami możemy uniknąć.


W przypadku pytań dotyczących zarządzania środkami smarnymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym prosimy o kontakt z Działem Technicznym Tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

 

Wróć do aktualności